مردان و زنان این سر زمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه مینمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است.

Page not found!

صفحه مورد نظر شما پیدا نشد.
منوی سایت
چه خبر از ظریف پلیمر؟
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی