مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

گواهی های استاندارد

گواهی استاندارد تشویقی سیفتی باکس

گواهی ایزو 13485 برای مدیریت ساخت تجهیزات پزشکیگواهی ایزو 9001 برای مدیریت کیفیت فرایند های سازمان
 

 گواهی ایزو 10668 برای مدیریت برند سازمان

 
 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری