مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

ست پاپ اسمير
• بسته بندی استریل
• امکان داشتن همزمان سه محصول سرویکس براش، اسپکلوم، زیر اندار یکبار مصرف و دستکش  به صورت استریل در یک پک
• مدیریت ساده تر تدارکات اتاق معاینه برای پاپ اسمیر
• امکان خرید آسان توسط بیماران داوطلب
• مقرون به صرفه نسبت به تهیه مجزای هریک از اجزا
 
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری