مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

اپلیکاتور قرص


بدون زائده و پلیسه
روان
تولیدشده در محیط کلین روم


 *سایر اپلیکاتورها دسته دایره‌ای شکل دارند که بیرون آوردن آن سخت است ولی دسته  اپلیکاتور بکر به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که هم فشار دادن و هم بیرون آوردنش خوش دست و راحت باشد.
منوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری