مردان و زنان این سرزمین به امید داشتن زندگی سالمتر به کلینیک ها و مراکز درمانی مراجعه می نمایند، نه الوده شدن به بیماری افراد دیگر. بنابر این انتقال بیماری های قارچی، ویروسی، انگلی و باکتریال در کلینیک ها و مراکز درمانی باید به افسانه تیدیل گردد. محصولات نازوکامیال بکر در ان جهت طراحی شده است

اپلیکاتور آزمایشگاهی


• ظاهر خوب و با کیفیت
• دارای خطوطی برای راحت تر شکسته شدن هنگام آلودگی
• استفاده راحت برای برداشتن نمونه ها و جدا کردن لخته هامنوی سایت
هر روز با ما با یک آموزه بازاریابی
گروه های خبری